Algemene voorwaarden

Algemeen 

 • Deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Parkstad WebDesign aangegane overeenkomsten, door Parkstad WebDesign geleverde diensten en alle door Parkstad WebDesign gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen. Algemene voorwaarden van de klant en/of derden zijn voor Parkstad WebDesign niet bindend en niet van toepassing.
 • Naast deze Algemene- en Betalingsvoorwaarden zijn op onze Webhosting diensten ook de Algemene Voorwaarden Webhosting van toepassing.
   

Aanvaarding en uitvoering opdrachten

 • Parkstad WebDesign voert de door de klant schriftelijk bevestigde opdracht voor het ontwerpen van een website naar beste kunnen en weten uit, waarbij de belangen van de klant in acht genomen worden.
 • Indien de door Parkstad WebDesign opgeleverde website niet voldoet aan verwachtingen die Parkstad WebDesign middels de door zowel door de klant als door Parkstad WebDesign ondertekende specificaties heeft gewekt bij de klant is de klant niet verplicht Parkstad WebDesign te betalen voor de niet door de klant geaccepteerde website, met uitzondering van de door Parkstad WebDesign gemaakte en vooraf aan de klant gedeclareerde kosten.
 • De klant is verplicht voldoende materiaal voldoend aan artikel3 te leveren aan Parkstad WebDesign en Parkstad WebDesign voldoende medewerking te verlenen zodat het Parkstad WebDesign mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 • Parkstad WebDesign heeft het recht om een opdracht terug te geven indien er sprake is van een gewichtige reden zoals een verstoorde relatie tussen Parkstad WebDesign en de klant of in geval van wanbetaling, surseance van betaling of faillissement van de klant.
 • Parkstad WebDesign is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
   

Aanlevering materiaal

 • Het door de klant aan Parkstad WebDesign geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Parkstad WebDesign en de klant.
 • De klant verklaart door het aanleveren van materiaal aan Parkstad WebDesign dat al het door de klant aan Parkstad WebDesign aangeleverde materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de klant toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Parkstad WebDesign te laten gebruiken bij het ontwikkelen van de website.
 • Het is Parkstad WebDesign niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door de klant aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van de klant, met uitzondering van wijzigingen die Parkstad WebDesign noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de opdracht en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.
   

Prijzen, tarieven

 • Alle door Parkstad WebDesign opgegeven prijzen zijn inclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 • Voor het maken van eerste concept zijn de kosten € 250,- voor een standaard website en € 550,- voor een webwinkel en dienen vooraf betaald te worden. Deze kosten zullen verrekend worden met de definitieve factuur indien u besluit met ons verder te gaan.
 • De klant dient binnen 30 dagen na factuurdatum het aan Parkstad WebDesign verschuldigde en op de factuur vermelde bedrag te betalen door middel van een storting of een overschrijving op de door Parkstad WebDesign op de factuur vermeldde bankrekening.
 • Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en het versturen van een tweede betalingsverzoek nog geen betaling van de klant is ontvangen vervallen de rechten van de klant zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen Parkstad WebDesign en de klant en deze Algemene Voorwaarden en behoudt Parkstad WebDesign zowel het door de klant betaalde voorschot als de rechten over de website, zonder de verplichting de website over te dragen aan de klant dan wel alsnog op te leveren.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, naar boven afgerond in hele maanden.
 • Vanaf de vervaldatum is de klant tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten.
   

Webwinkels en Content Managing System (CMS)

 • Parkstad WebDesign maakt gebruik van bepaalde open source systemen op het internet, als basis voor een website of een webwinkel, te weten:
  1. PrestaShop
  2. Drupal
  3. Joomla
  4. Wordpress
 • Parkstad WebDesign is niet verantwoordelijk voor wijzigingen, aanpassing of updates gemaakt door bovengenoemde bedrijven, met als gevolg dat gegevens, data en opmaak van de website c/q webwinkel verloren gaan.
 • Ook andere gevaren voortkomend uit onjuist onderhoud door bovengenoemde bedrijven, zoals hacken van websites c/q webwinkels kunnen niet worden verhaald op Parkstad WebDesign
 • Content Managing Systeem (CMS) houdt in dat de eigenaar van de website de tekst en de afbeeldingen binnen het content kan aanpassen of wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om extra pagina's aan te maken. Echter het is niet mogelijk om zelf de lay-out van de website, zoals headers, menubalken, achtergrondkleuren en toegevoegde modules aan te passen. Dit gebeurt namelijk buiten de website op speciale stylesheets (CSS).
   

Ruilen en herroeping recht open source systemen

 • De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroeping recht uit te oefenen binnen tien (10) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroeping recht zijn uitgezonderd producten die tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van koper.
   

Eigendomsvoorbehoud

 • Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
   

Garantie en aansprakelijkheid

 • Parkstad WebDesign garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 • Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 • Parkstad WebDesign is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Parkstad WebDesign. Parkstad WebDesign is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
 • Indien Parkstad WebDesign, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 • De koper is gehouden Parkstad WebDesign te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Parkstad WebDesign mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.
 • Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Parkstad WebDesign of de fabrikant zijn verricht;
  2. indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
  3. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

    

Intellectuele eigendom.

 • De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Parkstad WebDesign, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
   

Dataverkeer:

 • Dataverkeer wordt maandelijks per relatie per website gemeten.
 • Komt het dataverkeer boven afgesproken bandbreedte per maand, dan wordt de website automatisch uitgeschakeld om overbelasting van de servers en het netwerk te voorkomen. In overleg kan de bandbreedte vervolgens tijdelijk verhoogd worden of zelfs permanent. Zie verder ook de tarievenlijst op deze website.
   

Browsers:

 • Wij ontwerpen websites en webshops voor de meest gangbare webbrowsers. Onder andere Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Apple Safari.
 • Als websites bij de gangbare browsers op http://browsershots.org goed worden weergegeven dan geldt dit als maatstaf voor ons.
   

Besturingssoftware

 • Om veiligheidsredenen wordt de besturingssoftware van onze server regelmatig geüpdate naar de nieuwste versie.
 • Indien externe scripts of modules voor websites niet aan onze besturingssoftware voldoen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het updaten van deze scripts of modules.
   

Overmacht

 • In geval van overmacht is Parkstad WebDesign gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 • Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 • Parkstad WebDesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaam-registrant of anderen waarop Parkstad WebDesign geen invloed kan uitoefenen.

 

Versie: Januari 2023